คอนเสิร์ต ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง

สถานที่ : หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป