หนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน ประจักษ์  ก้องกีรติ  ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ

2.ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์  ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ