การมอบรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางอาจารย์ป๋วย

 

ชื่อกิจกรรม : การมอบรางวัลสันติประชาธรรม สำหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางอาจารย์ป๋วย

มอบโดย : สุดา พนมยงค์

ผู้รับรางวัล: บรรจง นะแส ,สนั่น ชูสกุล , บำรุง คะโยธา

สถานที่ : หอประชุมศรีบูรพา

จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

๑. หลักการและเหตุผล
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นปูชนียบุคคลของนักเศรษฐศาสตร์ นักการศึกษา และนักพัฒนา ท่านได้ประกอบคุณงามความดีรับใช้ชาติและสังคมนานัปการ โดยเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังเป็นเสรีไทยผู้หนึ่งอีกด้วย แม้หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ อาจารย์ป๋วยจะไม่สามารถอยู่ในประเทศได้อีกต่อไป แต่ความซื่อสัตย์สุจริต ความกล้าหาญ ความเรียบง่ายสมถะ ความเด็ดเดี่ยว ความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยของท่าน ยังปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนเสมอมา โดยที่ไม่ต้องเอ่ยถึงคุณูปการของท่านในทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่คนไทยเท่านั้นที่ให้การยอมรับท่าน หากยังรวมถึงในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน ดังมูลนิธิแมกไซไซ มอบรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะให้ท่าน ในปี ๒๕๐๘
ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นชอบจัดตั้ง “รางวัลสันติประชาธรรม” เพื่อสานต่อจากคณะเตรียมงานก่อนหน้านี้ขึ้น สาหรับบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมตามแนวทางของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และคุณงามความดีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดสันติประชาธรรมของท่าน ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ดังนั้น จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่ทางานเพื่อสังคมตามแนวทางสันติประชาธรรมของ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อรับรางวัลสันติประชาธรรม


๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ทางานอุทิศตนเพื่อสังคม โดยไม่จากัดสาขาอาชีพ ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป
๒.๒ (๑) เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคคลที่ทางานเพื่อสังคมในแนวทางสันติประชาธรรม ให้มีกาลังทรัพย์ในการทางานให้ประสบความสาเร็จ และ (๒) เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องบุคคลที่มีผลงานเด่นชัด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ สืบไป
๒.๓ เพื่อเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์


๓. คุณสมบัติของผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม
๓.๑ ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
๓.๒ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเพื่อสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๓.๓ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย


๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา
๔.๑ ทางานสอดคล้องกับแนวคิดสันติประชาธรรมของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๔.๒ เป็นผู้ที่สามารถนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปรับใช้กลุ่มประชาชน ที่ประสบปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม
๔.๓ เป็นผู้ที่ยังคงทางานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนควรแก่การยกย่องเชิดชู
๔.๕ เป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดยกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานที่ทางานด้านการพัฒนาสังคม


๕. ขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือก
๕.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไปยังกลุ่มบุคคลที่ เกี่ยวข้องทุกวงการ เพื่อรวบรวมและคัดเลือกบุคคลและส่งให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชา ธรรม พิจารณา
๕.๒ คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
๕.๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับรางวัลสันติประชาธรรม


๖. การพิจารณาตัดสิน
การ พิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลสันติประชาธรรม อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม ทั้งนี้ ผลของการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯให้ถือที่เป็นสุด และหากปีใด ไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัล ให้งดรางวัลสาหรับปีนั้น


๗. คณะกรรมการพิจารณารางวัลสันติประชาธรรม
๗.๑ นายเดช พุ่มคชา ประธาน
๗.๒ นายศิโรช อังสุวัฒนะ กรรมการ
๗.๓ นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร กรรมการ
๗.๔ นางจุฬา สุดบรรทัด กรรมการ
๗.๕ นายบุญสม อัครธรรมกุล กรรมการ
๗.๖ นายทรรศิน สุขโต กรรมการ
๗.๗ ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการ


๘. รางวัล
รางวัลสันติประชาธรรม ได้แก่ เงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโล่เกียรติยศ ๑ รางวัล


๙. กาหนดการมอบรางวัล
ในวันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ จัดที่หอประชุมศรีบูรพาในงาน ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย


๑๐. กองเลขาประสานงาน
ศูนย์เผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา
๔๐๙ ชั้น ๓ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บาเพ็ญ ๕ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๑-๑๒๑๖
อนุสรณ์ ไชยพาน ๐๘๖- ๕๗๑- ๖๖๖๑ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กษิดิษ อนันทนาธร ๐๘๙- ๖๔๒ – ๔๓๓๓ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

คุณบรรจง นะแส รางวัลสันติประชาธรรม

 

คุณบำรุง คะโยธา รางวัลสันติประชาธรรม

 

คุณสนั่น ชูสกุล รางวัลสันติประชาธรรม

 

บทสัมภาษณ์ คุณบรรจง นะแส ผู้รับรางวัลสันติประชาธรรม ปี 58