ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 1 “การพัฒนาที่ยั่งยืน:จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ”

 

วิทยากร : ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์

จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เอกสารประกอบ

 

 

กล่าวเปิดงาน (1/5)

 

ช่วงเสวนา (2/5)

 

ช่วงเสวนา (3/5)

 

ช่วงเสวนา (4/5)

 

ช่วงเสวนา (5/5)