ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย  ครั้งที่ 3 "สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ"

 

วิทยากร : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด


สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์


จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เอกสารประกอบ 

 

  กล่าวเปิดงาน (1/5)

 

ช่วงเสวนา (2/5)

 

ช่วงเสวนา (3/5)

 

ช่วงเสวนา (4/5)

 

ช่วงเสวนา (5/5)