ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 6 “การศึกษากับยาพิษแฝง”

 

วิทยากร : รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ


สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์


จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เอกสารประกอบ 

 

 

กล่าวเปิดงาน (1/5)

 

ช่วงเสวนา (2/5)

 

ช่วงเสวนา (3/5)

 

ช่วงเสวนา (4/5)

 

ช่วงเสวนา (5/5)