ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 9 “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”

 

วิทยากร : ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์


สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์


จัดโดย : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กล่าวเปิดงาน (1/5)

 

ช่วงเสวนา (2/5)

 

ช่วงเสวนา (3/5)

 

ช่วงเสวนา (4/5)

 

ช่วงเสวนา (5/5)