นิทรรศการร้อยภาพต่อ ทอหนึ่งศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

One Hundred Images Weaving into Centennial of Puey Ungphakorn

 by : Thepsiri Sooksopha

on 23 February - 30 April 2017

at G23 Art Gallery, Srinakarinwirot University, Bangkok

 

ร้อยภาพต่อ ทอหนึ่งศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 โดย : เทพศิริ สุขโสภา

แสดงวันที่ 23กุมภาพันธ์ - 30เมษายน 2560

ณ หอศิลป์ g23 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ