นิทรรศการ timeline ที่ทำโดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป