นิทรรศการจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ในงานหนังสือต่างจังหวัด

ตอนที่ 1 ทหารชั่วคราว
ตอนที่ 2 เศรษฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง
ตอนที่ 3 จะมานั่ง (หรือยืน) ทำบัญชีกันทำไม
ตอนที่ 4 ปัญหาและลำดับในการพัฒนา
ตอนที่ 5 ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า
ตอนที่ 6 ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ
ตอนที่ 7 เยาวชนกับเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่
ตอนที่ 8 ข้อคิดจากสหรัฐอเมริกา
ตอนที่ 9 จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ
ตอนที่ 10 ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน
ตอนที่ 11 เสียชีพ อย่าเสียสิ้น
ตอนที่ 12 ดร.ป๋วย พูด
ตอนที่ 13 อนุสรณ์ คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร
ตอนที่ 14 คำบรรยายเรื่อง แนวทางการเมืองและแนวรัฐธรรมนูญ
ตอนที่ 15 คำนำ ปัญญาชนกับอนาคตของสังคมไทย
ตอนที่ 16 อุดมคติ
ตอนที่ 17 เหลียวหลัง แลหน้า
ตอนที่ 18 เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
ตอนที่ 19 แนวทางสันติวิธี