ปาฐกถา

 

ครั้งที่ 1
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลาและศ.นิคม จันทรวิทุร

ครั้งที่ 2
ศ.เสน่ห์ จามริก

ครั้งที่ 3
ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ครั้งที่ 4
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

ครั้งที่ 5
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

 

ครั้งที่ 6
ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ครั้งที่ 7
อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ครั้งที่ 8
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ครั้งที่ 9
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

ครั้งที่ 10
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

 

ครั้งที่ 11
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ครั้งที่ 12
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ครั้งที่ 13
20 ปี ปาฐกถาพิเศษ
ป๋วย อึ้งภากรณ์

ครั้งที่ 14
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์