สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ