ด้านการพัฒนา

ปัญหาว่าด้วยรัฐวิสาหกิจมองจากแง่เศรษฐศาสตร์
ปัญหาและลำดับในการพัฒนา
ปัญหาเศรษฐกิจที่สตรีมีส่วนช่วย
ข้อคิดในการพัฒนาเกษตรกรรม
ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับนโยบายและผลทางด้านสังคมของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย
ลำดับความสำคัญก่อนหลังในการพัฒนาประเทศ
ข้อคิดในการพัฒนาชาติ
ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ ค.ศ.๑๙๘๐
การวิจัยทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวใหม่ในการพัฒนาประเทศ
บทบาทนักการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
โอกาสของความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
บทสนทนาเรื่องต้นไม้ในพระนคร