ด้านเศรษฐกิจ

  • • เศรษฐกิจประเทศไทย

การวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจของไทย ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศ
สงครามเศรษฐกิจ
ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
สถานการณ์เศรษฐกิจที่นักบัญชีสนใจ
เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ปัญหาและภาวะข้างหน้า
สนทนาเรื่องธนบัตร
ภาวะเศรษฐกิจของไทยด้านต่างประเทศ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต
การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

  • • การเงินการธนาคาร
หลักการคลัง
งบประมาณและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
จะมานั่ง (หรือยืน) ทำบัญชีกันทำไม?
ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
ปาฐกถาเรื่อง "เงิน" 
นโยบายการเงินการคลังในภาวะฝืดเคือง
ไม่มีการลดค่าเงินบาท
การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารหนี้
ขั้นตอนต่างๆ สู่ระเบียบการเงินระหว่างประเทศ

  • • ธนาคารกลาง
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
สุนทรพจน์ ๒๕ ปี ธปท.
ธนาคารกลาง
บทบาทของธนาคารกลางในโลกแห่งความตึงเครียด
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๓
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๔
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๕
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๖
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๗
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๘
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๐๙
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๑๐
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๑๑
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๑๒
สุนทรพจน์สมาคมธนาคารไทย ประจำปี ๒๕๑๓

  • • อื่นๆ
วิจารณ์หนังสือ
ตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย
บทสนทนา เรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีการงบประมาณ
ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน