ด้านการศึกษา

  • • ปรัชญาการศึกษา

การศึกษา
ปาฐกถาเรื่องการศึกษา
ปาฐกถาเรื่องการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

  • • มุมมองการศึกษา

การประถมศึกษาในประเทศไทย
การมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า
เยาวชนกับเศรษฐกิจ: ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่

  • • ทัศนะจากประสบการณ์

จรรยานักเรียน
พระมะหะหมัดกับภูเขา
จะหาเวลาที่ไหนมา...
Excellens scaccarii Scientia
ถ้าหนุ่มสาวมีความรู้ ถ้าผู้เฒ่ามีความสามารถ...
เรียนเพื่อสอบ หรือสอบเพื่อเรียน หรือเรียนเพื่อเรียน
ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
พรแด่นักศึกษาวิชาการธนาคาร
คำถามถึงแพทย์
มนุษย์อุบาทว์
ขอบัณฑิตอย่าได้ประมาท
คำขวัญสำหรับหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑ ปี เปิดหอศิลป พีระศรี

  • • มหาวิทยาลัย

ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
การบริหารมหาวิทยาลัย
ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัย
บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ข้อคิดเรื่องอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย
สนทนากับ ดร.ป๋วย: ปัญหาอุดมศึกษา

  • • วิชาเศรษฐศาสตร์

นักเรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนอะไรมา ใช้อะไรได้
จุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ
การใช้และความสามารถที่จะใช้เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง
เศรษฐศาสตร์บัณฑิตอันพึงปรารถนา
การบัญชีกับเศรษฐศาสตร์

  • • คณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์จงเจริญ
คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๑๒
คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๑๓
คำขวัญในโอกาส ๒๐ ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์
คำขวัญวันไหว้ครู
ตึกใหม่เศรษฐศาสตร์
จดหมายลาออก

  • • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานที่ต้องทำสำหรับธรรมศาสตร์
จดหมายจากอธิการบดีถึงนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน
คำปราศรัยของอธิการบดีเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๑๘
ดร.ป๋วย กับหนังสือพิมพ์
จดหมายชี้แจงเรื่องการลงบทความเกี่ยวกับคอมมูนปารีส
นิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๑๙
นิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๑๙
คำปราศรัยของอธิการบดีเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๑๙
ถอดเทปคำปราศรัยของอธิการบดี
บันทึกอธิการบดีเรื่องกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์และข้าราชการธุรการ