ด้านการเมือง

  • • การบ้านการเมือง

ข้อคิดจากสหรัฐอเมริกา
จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่ง เรียนนายทำนุ เกียรติก้อง ผู้ใหญ่บ้านไทยเจริญ
บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันติวิธี
เสียชีพ อย่าเสียสิ้น
ทางออกของไทยหลังสงครามอินโดจีน
ข้อคิดปีใหม่ 2517
อุดมคติ
ธรรมศาสตร์กับการเมือง     
การปกครองแบบรัฐสภาในประเทศบริเทน                                                                                                                                           

  • • 6 ตุลาคม 2519

เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
แนวทางสันติวิธี
การสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
คำพิพากษา